Privacy

Privacy Verklaring

Als Euro Shop StreetRun zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande de link “contact” op onze website

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze organisatoren, medewerkers en deelnemers aan activiteiten, personen die ons diensten of producten aanbieden, sponsors.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door Euro Shop StreetRun verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
 • Wettelijke verplichting
 • Om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten.
 • Toesturen van mailing in verband met onze activiteit.
 • Beveiligen en verzekeren van de activiteit

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij volgende persoonsgegevens van u
 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres,
 • Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres
 • Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geslacht, nationaliteit
 • Beeldmateriaal en video’s opnames gemaakt in de loop van de activiteit
We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de externe partner voor tijdsregistratie op onze wedstrijd (via het platform). We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Euro Shop StreetRun.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij
 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..);
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners, of verwerkers waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Dit uitgezonderd stad Roeselare die deze nodig heeft voor de verwerking van de resultaten van het loopcriterium. Met externe dienstverleners en verwerkers maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden – ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :
 • Veiligheidsdiensten in geval van nood
 • Verzekeringsmaatschappij in een schadegeval
 • Mailchimp voor het versturen van mailing ivm onze activiteit.
 • Stad Roeselare (in functie van het loopcriterium)
Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn

Euro Shop StreetRun bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van
inzage en kopie
van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
U heeft recht op
verbetering en aanvulling
wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
U heeft het
recht op gegevenswissing (verwijdering)
van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :
 • Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
 • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • agd-gda@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Euro Shop StreetRun kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.