voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Ik verklaar hiermee dat ik voor de deelname in voldoende mate heb getraind, dat ik lichamelijk gezond ben en dat ik mij van een medische bevestiging van mijn gezondheidstoestand heb verzekerd.
 2. Deelname aan de Euro Shop streetrun gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. Elke deelnemer van de Euro Shop Streetrun verklaart in goede gezondheid te zijn en medisch niet verhinderd te zijn om aan de loop deel te nemen of door deelname een fysisch risico te lopen.
 3. Deelnemen geschiedt voor eigen risico. Euro Shop StreetRun is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname. Euro Shop StreetRun is niet aansprakelijk voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen.
 4. Euro Shop StreetRun is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens en na de wedstrijden. Er wordt een vestiaire voor persoonlijke spullen voorzien tijdens het evenement. De organisatie kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 5. De deelnemer verleent Euro Shop StreetRun toestemming tot het gebruik maken van tijdens en rond het evenement gemaakte foto's of beeldmateriaal waarop de deelnemer zichtbaar is. en deze mogen zonder vergoedingsaanspraak van mijn kant worden gebruikt voor publicatiedoeleinden.
 6. Alle informatie van de deelnemers wordt bijgehouden in een databasebestand. De deelnemer verklaart zich akkoord met het gebruik ervan door Euro Shop StreetRun. Euro Shop StreetRun zal de gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan de loopwedstrijd.
 1. Mij is bekend dat ik gediskwalificeerd word indien ik het officiële startnummer op welke wijze dan ook verander.
 2. Ik kan geen aanspraak maken op restitutie van het inschrijvingsgeld omwille van:
  1. Niet doorgaan van de loopwedstrijd of jogging door overmacht,
  2. Niet-deelname door de persoon die zich inschreef door om het even welke oorzaak (blessures, ziekte, familiale aangelegenheden,
 3. De deelnemer wenst op de hoogte gehouden te worden van sportieve initiatieven georganiseerd in samenwerking met de stad
  Roeselare.
 4. Alle deelnemers dienen de veiligheidsinstructies van de organisatie nauwgezet te volgen en de wegcode te respecteren.
 5. Het weggooien van afval op het parcours is ten strengste verboden. De organisatie zal rond het parcours genoeg afvalcontainers voorzien.
 6. Je deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.
 7. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan je geen aanspraak maken op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
 8. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan kan de organisator niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
 9. Fietsen, gemotoriseerde voertuigen en rollerblades, niet eigen aan de organisatie, zijn verboden op het parcours tijdens de wedstrijd.